more gaelic

Glossaries

FàilteWelcome
Ciamar a tha thu?How are you?
Ciamar a tha sibh?How are you?
Tha gu mathFine/well
Glè mhathVery well
Ceart gu leòrOkay
Chan eil donaNot bad
Chan eil mi gu mathI'm not well
Ciamar a tha thu fhèin?How are you yourself?
Madainn mhathGood morning
Feasgar mathGood afternoon
Feasgar mathGood evening
Oidhche mhathGood night
Mas e ur toil ePlease
Tapadh leatThank you (singular)
Tapadh leibhThank you (plural or polite)
Ceud taingMany thanks
Mòran taingMany thanks
's e do bheathaYou're welcome
Gabh mo leisgeulExcuse me
Tha mi tuigsinnI understand
Chan eil mi a' tuigisinnI don't understand
Chan eil mòran Gàidhlig agamI don't have much Gaelic
Tha mi ag ionnsachadh na GàidhligI'm learning Gaelic
Tha mi lapach anns a' GhàidhligMy Gaelic is weak
Am faod mi Beurla a bhruidhinn?May I speak English?
Chan eil ach beagan Gàidhlig agamI only have a little Gaelic
Fuirich mionaidWait a minute
Nollaig chridheilMerry Christmas
Bliadhna Mhath ÙrHappy New Year
Meal do naicheachdCongratulations (singular)
Mealaibh ur naidheachdCongratulations (plural)
SlàinteCheers (drinks)
Air do dheagh shlàinteYour good health
Slàinte mhòrYour good health - cheers
Dè an t-ainm a th' ort?What's your name? (singular)
Dè an t-ainm a th' oirbh?What's your name? (plural or polite)
Cò às a tha sibh?Where are you from?
A bheil Gàidhlig agad?Do you speak Gaelic? (singular)
A bheil Gàidhlig agaibh?Do you speak Gaelic? (plural or polite)
Thig a-steachCome in
Gu dearbhIndeed